Accredited With 'B' Grade by NAAC
    Approved by AICTE, New Delhi and recognized by DTE, Mumbai.
    Affiliated to Shivaji University, Kolhapur(Third & Fourth Year) and Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere(First & Second Year)

Civil Engineering - Students Achievements

Students Achievements

YEARWISE FIRST THREE RANKERS FROM CIVIL

Student Achievement

YEARWISE FIRST THREE RANKERS FROM CIVIL SE CLASS

Sr.No Academic Year FIRS TOPPER SECOND TOPPER THIRD TOPPER
Name of Candidates % Marks Name of Candidates % Marks Name of Candidates % Marks
1 2014-15 PATIL SAHADEV RAGHU 65.44 PATIL SWAPANALI MANIK 61.63 PATIL AJIT JAGGANATH 61.5
2 2015-16 YADAV RAJIV BALASO 65.25 KARANDE OMKAR VIKAS 63 !CHAVAN NILAM SURESH 62.37
3 2016-17 !PATIL PRANALI BAJIRAO 63.68 VANJARI BHAGYASHRI MARUTI 61.31 CHAVAN SUHAS ISHWARA 56.12

4

2017-18

PATIL MAYURI YUVRAJ

67.44

CHIKURDEKAR SHIVANI SANJAY

66.56

PATIL PRATIK PRAKASH

65.56

YEARWISE FIRST THREE RANKERS FROM TE CLASS
Sr.No Academic Year FIRS TOPPER SECOND TOPPER THIRD TOPPER
Name of Candidates % Marks Name of Candidates % Marks Name of Candidates % Marks
1 2014-15 DEWARDE PRATIK SHANKARRAO 61.44 PATIL SHUBHAM TUKARAM 61.13 KUMBHAR ABHIJIT JAGANNATH 60.38
2 2015-16 !PATIL SHUBHANGI  SUBHASH 62.88 PATIL SAHADEV RAGHU 62.56 PATIL PROMOD KERABA 60.63
3 2016-17 YADAV RAJIV BALASO 66.06 !DESHINGKAR  MRUDULA   64.94 !CHAVAN NILAM SURESH 64.81

4

2017-18

PATIL PRANALI BAJIRAO

65.31

HASABNIS  PRITAM   PRADIP

63.13

VANJARI BHAGYASHRI MARUTI

62.44

YEARWISE FIRST THREE RANKERS FROM BE CLASS
Sr.No Academic Year FIRS TOPPER SECOND TOPPER THIRD TOPPER
Name of Candidates % Marks Name of Candidates % Marks Name of Candidates % Marks
1 2014-15 Mane Bajirao Vilas 76.63 Thorat Patil Abhishek Jaysingrao 72.38 Desai Shital Shankar 69.75
2 2015-16 PAWAR SAGAR BALKRISHNA 68.83 KUMBHAR ABHIJIT JAGANNATH 68.17 DEWARDE PRATIK  66.23
3 2016-17 PATIL SHUBHANGI  SUBHASH 68.44 !PATIL SWAPANALI MANIK 66.81 PATIL PROMOD KERABA & PATIL SAHADEV RAGHU 66.31

4

2017-18

SHINTARE   ROHIT   RAJENDR

70.38

CHAVAN NILAM SURESH

69.94

DUBALE  VISHWAJEET  SAMBHAJI

69.81